Uživatel bere na vědomí, že jím poskytnuté údaje mají charakter osobních údajů a uděluje tímto dobrovolně souhlas Ing. Věře Pekárkové Zíkové se sídlem: Tušť 106, 37806 Suchdol nad Lužnicí, zapsané v živnostenském rejstříku pod identifikačním číslem osoby: 87965526
(dále jen ,,Správce“), aby ve smyslu nařízení EU 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení o ochraně osobních údajů“)
zpracovávala tyto osobní údaje:

 • Jména a příjmení
 • Data narození
 • Email
 • Zdravotní údaje vztahující se k poskytnutým službám
 • Fotodokumentace

Pro účely:

 • Sestavení zdravotního plánu a poskytování atopického poradenství 

Doba, po kterou mohou být osobní údaje Správcem zpracovávány:

Po dobu trvání poskytovaných poradenských služeb a poté ještě po dobu 1 roku po ukončení poskytovaných služeb z důvodu oprávněných zájmů Správce, pokud z obecně závažných právních předpisů nevyplývá lhůta delší.

Práva uživatele (čl. 15 až 22 GDPR):

 • požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným Správcem
 • požádat o kopii těchto osobních údajů
 • požádat o opravu nepřesných osobních údajů
 • požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných Správcem, pokud již pominul účel zpracování, pokud Subjekt údajů souhlas odvolá, pokud vznese námitky proti zpracování, nebo pokud jsou Správcem zpracovávány protiprávně
 • požádat o omezení zpracování svých osobních údajů (např. Správce již údaje nepotřebuje, ale Subjekt je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků)
  na přenositelnost údajů (Správce je povinen vydat osobní údaje Subjektu údajů zpracovávané automatizovaně na základě souhlasu Subjektu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojně čitelném formátu.)

Zpracování osobních údajů je prováděno výlučně Správcem.

Osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito externí zpracovatelé:

 • Poskytovatel softwaru (G-Suite)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce nemá pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje správce údajů jsou: verakam01@gmail.com

Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

Formulář „souhlasu se zpracováním osobních údajů“ je ke stažení ZDE.